Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2008 r. - Tomas przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-31/08)

Język postępowania: litewski

Strony

Strona skarżąca: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazachstan) (przedstawiciel: M. Michalauskas, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącym oraz wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącym;

zasądzenie od strony pozwane na rzecz skarżącego kwotę 125 000 EUR tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________