Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 5 март 2008 г. - Toronjo Benitez/Комисия

(Дело F-33/07)

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Бивши срочно наети служители, чиито заплати се плащат от бюджетните кредити, предвидени за научни изследвания - Отнемане на точки от "натрупания актив" - Преминаване на длъжностно лице от част "Научни изследвания" към част "Дейност" по общия бюджет - Незаконосъобразност на член 2 от Решение на Комисията от 16 юни 2004 г. относно процедурата за повишаване на длъжностните лица, чиито заплати се плащат от бюджетните кредити от общия бюджет, предвидени за научни изследвания)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Alberto Toronjo Benitez (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и K. Herrmann)

Предмет

От една страна отмяна на решението на Комисията да отнеме 44,5 точки от натрупания от жалбоподателя актив като срочно нает служител, и от друга страна, искане да се обяви за незаконосъобразен член 2 от решението на Комисията относно процедурата за повишаване на длъжностните лица, чиито заплати се плащат от бюджетните кредити от общия бюджет, предвидени за научни изследвания.

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата.

2)    Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________