Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 5 marca 2008 r. - Toronjo Benitez przeciwko Komisji

(Sprawa F-33/07)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Byli członkowie personelu tymczasowego wynagradzani ze środków przeznaczonych na badania - Uchylenie punktów z "dorobku punktowego" - Zmiana wynagradzania urzędnika z części budżetu ogólnego przeznaczonej na badania na część przeznaczoną na funkcjonowanie instytucji - Niezgodność z prawem art. 2 decyzji Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. dotyczącej postępowania w sprawie awansu urzędników wynagradzanych z wydatków budżetu ogólnego na badania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Alberto Toronjo Benitez (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o uchyleniu 44,5 punktów dla celów awansu z dorobku punktowego skarżącego, które skarżący zgromadził w okresie wykonywania pracy w charakterze członka personelu tymczasowego oraz stwierdzenie niezgodności z prawem art. 2 decyzji Komisji dotyczącej postępowania w sprawie awansu urzędników wynagradzanych z pozycji budżetu ogólnego "Badania"

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________