Language of document :

Жалба, подадена на 4 март 2008 г. - V/Комисия

(Дело F-33/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: V (представител: C. Ronzi, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията от 15 май 2007 г., с което жалбоподателят е уведомен, че не отговаря на условията за физическа годност, необходими за изпълнение на задълженията по служба в Европейската Комисия, изтегляне на някои експертизи от служебното му досие и искане за присъждане на обезщетение за претърпените морални и материални вреди.

Искания на ищеца

Да бъде отменено Решение от 15 май 2007 г., с което жалбоподателят е уведомен, че не отговаря на условията за физическа годност, необходими за изпълнение на задълженията по служба в Европейската Комисия,

доколкото е необходимо, да бъде отменено Решение от 12 юли 2007 г., с което е отхвърлена жалбата, подадена от жалбоподателя на 1 юли 2007 г,

да бъде разпоредено от служебното досие на жалбоподателя да бъдат извадени експертизите, изготвени на 15 септември 2006 г., на 21 септември 2006 г. и на 28 март 2007 г., и съответно, да бъде обявено, че следва да се използва първоначалното медицинско становище от 26 юни 2006 г., в което жалбоподателят е обявен годен за работа,

да бъде осъден ответникът да заплати обезщетение за материалните и морални вреди, претърпени от жалбоподателя, оценени въз основа на предвиждане ex aequo et bono на 170 900 EUR (увеличени с лихва за забава, чийто размер трябва да бъде изчислен въз основа на определения от Централната европейска банка лихвен процент за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта, считано от 1 август 2006 г.);

да бъде разпоредено продължаване, по отношение на жалбоподателя, на срока на валидност на резервния списък, в който е включено неговото име, като привременна мярка, ако Решението на Съда на публичната служба бъде постановено след месец февруари 2009 г. (дата на която изтича срокът на валидност на резервния списък),

да бъде осъдена Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________