Language of document :

Sag anlagt den 4. marts 2008 - V mod Kommissionen

(Sag F-33/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: V (ved avocat C. Ronzi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse af 15. maj 2007, hvorved sagsøgeren fik meddelelse om, at hun ikke opfyldte de nødvendige fysiske krav til at bestride arbejdsopgaver ved Europa-Kommissionen, fjernelse af sagkyndige udtalelser fra hendes personlige aktmappe, og erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, hun har lidt.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 15. maj 2007, hvorved sagsøgeren fik meddelelse om, at hun ikke opfyldte de nødvendige fysiske krav til at bestride arbejdsopgaver ved Europa-Kommissionen, annulleres.

Om fornødent annulleres afgørelsen af 12. juli 2007, hvorved hun fik afslag på den klage, hun indgav den 1. juni 2007.

Kommissionen pålægges at fjerne de sagkyndige udtalelser, der blev udfærdiget den 15. september 2006, den 21. september 2006 og den 28. marts 2007, fra hendes personlige aktmappe og følgelig fastslå, at det er den oprindelige lægeerklæring af 26. juni 2006, hvori hun blev fundet arbejdsduelig, der skal lægges til grund.

Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt, og som foreløbig efter ret og billighed opgøres til 170 900 EUR (med tillæg af morarenter, hvis størrelse fastsættes på grundlag af Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner forhøjet med to points fra den 1. august 2006).

Det bestemmes, at den reserveliste, hvorpå sagsøgeren er opført, forlænges for hendes vedkommende som en midlertidig foranstaltning, såfremt Personalerettens dom skulle blive afsagt efter februar måned 2009 (det tidspunkt, hvor reservelistens gyldighed udløber).

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________