Language of document :

Kanne 4.3.2008 - V v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-33/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: V (edustaja: asianajaja C. Ronzi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission 15.5.2007 tekemän päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei hän täytä Euroopan yhteisöjen komission virantoimituksessa edellytettyä fyysistä soveltuvuutta koskevia vaatimuksia, tiettyjen asiantuntijalausuntojen poistaminen kantajaa koskevasta asiakirjavihosta ja korvauksen määrääminen aineettomasta ja aineellisesta vahingosta

Kantajan vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin kumoaa komission 15.5.2007 tekemän päätöksen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei hän täytä Euroopan yhteisöjen komission virantoimituksessa edellytettyä fyysistä soveltuvuutta koskevia vaatimuksia ja

12.7.2007 tehdyn päätöksen, jolla kantajan 1.6.2007 tehty valitus hylättiin, siltä osin kuin tämä on tarpeen

että, se määrää kantajaa koskevasta asiakirjavihosta poistettavaksi 15.9.2006, 21.9.2006 ja 28.3.2007 annetut asiantuntijalausunnot ja todettavaksi tämän johdosta, että asiassa on tukeuduttava alkuperäiseen 26.6.2006 annettuun lääkärinlausuntoon, jossa kantaja oli todettu työkykyiseksi

että vastaaja velvoitetaan korvaamaan kantajalle aiheutunut aineeton ja aineellinen vahinko, jonka suuruus on väliaikaisesti arvioitu 170 900 euroksi (korotettuina viivästyskorolla, jonka määrä on laskettava korottamalla kahdella pisteellä perusrahoitusoperaatioita koskevaa Euroopan keskuspankin (EKP) viitekorkoa, 1.8.2006 alkaen)

että varallaololistan, jossa kantaja on mainittu, voimassaolo määrätään jatkettavaksi sen tapauksen varalta, että virkamiestuomioistuin antaa tuomionsa vasta vuoden 2009 helmikuun jälkeen

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________