Language of document :

Žaloba podaná 4. marca 2008 - V/Komisia

(vec F-33/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: V (v zastúpení: C. Ronzi, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie z 15. mája 2007, ktorým bol žalobca informovaný, že nespĺňa podmienky fyzickej spôsobilosti vyžadované na plnenie úloh v Európskej komisii, odstránenie určitých odborných posudkov z jeho osobného spisu a návrh na náhradu spôsobenej majetkovej škody a nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 15. mája 2007, ktorým bol žalobca informovaný, že nespĺňa podmienky fyzickej spôsobilosti vyžadované na plnenie úloh v Európskej komisii,

pokiaľ to bude potrebné, zrušiť rozhodnutie z 12. júla 2007, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu z 1. júna 2007,

nariadiť, aby boli z osobného spisu žalobcu odstránené odborné posudky vyhotovené 15. septembra 2006, 21. septembra 2006 a 28. marca 2007 a v nadväznosti na to vyhlásiť, že je potrebné vychádzať z pôvodného lekárskeho posudku z 26. júna 2006, v ktorom bol žalobca uznaný za práceschopného,

zaviazať žalovanú na náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy spôsobenej žalovanému, ktorá bola predbežne ex aequo et bono vyčíslená na 170 900 eur (spolu s úrokmi z omeškania, ktorých výšku treba vypočítať podľa sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie, zvýšenej o dva percentuálne body, a to od 1. augusta 2006),

v rámci predbežného opatrenia predĺžiť vo vzťahu k žalobcovi platnosť zoznamu úspešných uchádzačov, na ktorom figuruje jeho meno, ak by bol rozsudok Súdu pre verejnú službu vyhlásený až po februári 2009 (v čase skončenia platnosti zoznamu úspešných uchádzačov),

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________