Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2008 r. - Liotti przeciwko Komisji

(Sprawa F-38/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg) (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej (REC/CDR) skarżącego za okres referencyjny od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________