Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 31. martā - Marcuccio/Komisija

(lieta F-42/08)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un izklāsts:

Atzīt, ka Eiropas Komisijas delegācija Angolā 2002. gada 18. martā pa faksu uz telefona numuru, kas neatradās nedz prasītāja kontrolē, nedz rīcībā, nosūtīja paziņojumu, kas bija datēts ar 2002. gada 18. martu un adresēts prasītājam; atzīt šādu faktu par prettiesisku un piespriest atbildētājai atlīdzināt kaitējumu EUR 100 000 apmērā.

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu par 2007. gada 8. marta lūguma noraidīšanu neatkarīgi no tā, kādā formā šis lēmums ir izteikts;

ja nepieciešams, atcelt lēmumu par 2007. gada 10. septembra sūdzības noraidīšanu neatkarīgi no tā, kādā formā šis lēmums ir izteikts;

ja nepieciešams, atcelt ar 2008. gada 9. janvāri datēto paziņojumu;

atzīt, ka Eiropas Komisijas delegācija Angolā 2002. gada 18. martā pa faksu uz telefona un faksa numuru +39.0833.54xxxx nosūtīja paziņojumu, kas bija datēts ar 2002. gada 18. martu un adresēts prasītājam, un atzīt šādu faktu par prettiesisku;

piespriest atbildētajai atlīdzināt ciesto kaitējumu saistībā ar faktu, kura dēļ radās šis kaitējums, EUR 100 000 apmērā vai jebkādu lielāku vai mazāku summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu, kopā ar 10 % procentiem gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2007. gada 8. marta lūguma līdz tā apmierināšanai;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam visus tiesāšanās izdevumus, kuros ir iekļauti izdevumi par tāda eksperta ziņojuma sagatavošanu, kurš varētu būt nepieciešams, lai pārbaudītu, ka pastāv pietiekami pierādījumi, lai piespriestu atbildētājai samaksāt prasītājam iepriekš minēto naudas summu, kā arī ka pastāv jebkāds fakts, kas ir būtisks šīs lietas izskatīšanai.

____________