Language of document :

Talan väckt den 31 mars 2008 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-42/08)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Fastställelse av att kommissionens delegation i Angola den 18 mars 2002 sände ett faxmeddelande adresserat till sökanden och daterat den 18 mars 2002 till ett telefonnummer som sökanden inte kontrollerade eller kunde förfoga över, fastställelse av att detta skedde rättsstridigt samt begäran att svaranden ska betala ersättning till sökanden med ett belopp på 100 000 euro.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet, vilken form detta än fått, att avslå begäran av den 8 mars 2007,

ogiltigförklara, såvitt nödvändigt, beslutet, vilken form detta än fått, att avslå klagomålet av den 10 september 2007,

ogiltigförklara, såvitt nödvändigt, meddelandet av den 9 januari 2008,

fastställa att kommissionens delegation i Angola den 18 mars 2002 sände ett faxmeddelande adresserat till sökanden och daterat den 18 mars 2002 till telefon- och faxnumret +39 0833 54xxxx och att detta skedde rättsstridigt,

förplikta svaranden att betala sökanden ett belopp på 100 000 euro som ersättning för den skada han lidit och lider till följd av de omständigheter som orsakat skadan i fråga, eller det större eller mindre belopp som personaldomstolen finner rätt och skälig, jämte ränta med en räntesats om 10 procent per år och med årlig kapitalisering, från dagen för begäran den 8 mars 2007 tills betalning sker, och

förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångs- och arvodeskostnader, inbegripet dem som avser det sakkunnigutlåtande som eventuellt kommer att avges för att fastställa att de omständigheter föreligger som medför en skyldighet för svaranden att till sökanden utge ovannämnda belopp samt mer allmänt alla omständigheter som kan behövas för att avgöra förevarande mål.

____________