Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 8 май 2008 г. - Suvikas /Cъвет

(Дело F-6/07)

(Публична служба - Срочно наети служители - Искане в хода на производството - Поверителни документи - Незаконосъобразно получени документи - Изключване на документи от доказателствата по делото - Назначаване -Свободна длъжност - Незаконосъобразно отхвърляне на кандидатура - Отмяна - Искане за обезщетение - Загуба на възможност за назначаване - Преценка ex aequo et bono)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Risto Suvikas (Хeлзинки, Финландия) (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Arpio Santacruz и I. Šulce)

Предмет

От една страна, отмяна на решение на Консултативния комитет за подбор, с което жалбоподателят не е включен в списъка на избраните кандидати при извършения подбор по обявлението за свободни длъжности на Съвета В/024, и от друга, отмяна на този списък, както и на решенията на Съвета, с които на свободните длъжности се назначават включените в него кандидати, а не се назначава жалбоподателят - Искане за обезщетение за вреди

Диспозитив

Документите, представени от г-н Suvikas в приложения A 14-A 16 от жалбата, се изключват от доказателствата по делото.

Отменя решението от 20 февруари 2006 г. на оправомощения да сключва договорите орган, с което г-н Suvikas не е включен в списъка на избраните кандидати след подбора на срочно наети служители Съвет/B/024.

Осъжда Съвета на Европейския съюз да заплати на г-н Suvikas обезщетение за претърпените от него имуществени вреди в размер от 20 000 EUR.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________