Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 8 mei 2008 - Suvikas / Raad

(Zaak F-6/07)

(Openbare dienst - Tijdelijke functionarissen - Procesincident - Vertrouwelijke documenten - Op onrechtmatige wijze verkregen documenten - Verwijdering van documenten - Aanwerving - Vacature - Onwettige afwijzing van sollicitatie - Nietigverklaring -Beroep tot schadevergoeding - Verlies van kans op aanwerving - Raming ex aequo et bono)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Risto Suvikas, (Helsinki, Finland) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Arpio Santacruz en I. Šulce, gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het raadgevend Selectiecomité om verzoeker niet te plaatsen op de lijst van beste kandidaten bij de selectie betreffende kennisgeving van vacature B/024 van de Raad en, anderzijds, nietigverklaring van die lijst alsmede van de besluiten van de Raad om de kandidaten op die lijst aan te werven in de te vervullen posten en verzoeker niet aan te werven - Vordering tot schadevergoeding

Dictum van het arrest

De documenten die Suvikas als bijlage A 14 tot en met A 16 bij het verzoekschrift heeft overgelegd, worden uit het dossier van de zaak verwijderd.

Het besluit van het tot het aangaan van overeenkomsten bevoegd gezag van 20 februari 2006 om Suvikas na de selectieprocedure voor tijdelijke functionarissen Raad/B/024 niet op de lijst van beste kandidaten te plaatsen, wordt nietig verklaard.

De Raad van de Europese Unie wordt veroordeeld tot betaling aan Suvikas van een bedrag van 20 000 EUR ter vergoeding van de door hem geleden materiële schade.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Raad van de Europese Unie wordt verwezen in de kosten.

____________