Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 8 maja 2008°r. - Suvikas przeciwko Radzie

(Sprawa F-6/07)

(Służba publiczna - Pracownicy tymczasowi - Kwestie incydentalne - Poufne dokumenty - Dokumenty uzyskane niezgodnie z prawem - Usunięcie dokumentów - Zatrudnienie - Wakujące stanowisko - Niezgodne z prawem odrzucenie kandydatury - Stwierdzenie nieważności - Skarga o odszkodowanie - Utrata szansy na zatrudnienie - Ocena ex aequo et bono)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Risto Suvikas (Helsinki, Finlandia) (przedstawiciele: M.-A. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Rada Uniii Europejskiej (przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i I. Šulce, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji komitetu konsultacyjnego do spraw naboru o niewpisaniu skarżącego na listę najlepszych kandydatów w naborze dotyczącym ogłoszenia Rady o wakacie B/024 oraz stwierdzenie nieważności tej listy, a także decyzji Rady o zatrudnieniu na stanowiskach, które mają być obsadzone, kandydatów wpisanych na tę listę i o niezatrudnianiu skarżącego - Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Sentencja wyroku

Dokumenty przedłożone przez R. Suvikasa w załącznikach A 14 do A 16 skargi zostają usunięte z akt sprawy.

Stwierdza się nieważność decyzji organu uprawnionego do zawierania umów z dnia 20 lutego 2006°r. o niewpisaniu R. Suvikasa na listę najlepszych kandydatów na zakończenie naboru pracowników tymczasowych Rada/B/024.

Rada Unii Europejskiej zapłaci R. Suvikasowi kwotę 20 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną mu krzywdę.

Skarga zostaje oddalona w pozostałym zakresie.

Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________