Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 8. mája 2008 - Suvikas/Rada

(vec F-6/07)

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Prekážka konania - Dôverné dokumenty - Dokumenty získané protiprávnym spôsobom - Vylúčenie dokumentov - Prijímanie - Voľné pracovné miesto - Protiprávne zamietnutie kandidatúry - Zrušenie - Žaloba o náhradu škody - Strata príležitosti byť prijatý - Posúdenie ex aequo et bono)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Risto Suvikas (Helsinki, Fínsko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a I. Šulce, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak zrušenie rozhodnutia Poradného výboru pre výber zamestnancov o nezapísaní žalobcu na zoznam najlepších uchádzačov pri výbere týkajúcom sa oznámenia Rady o voľnom pracovnom mieste B/024 a jednak zrušenie tohto zoznamu, ako aj rozhodnutí Rady o obsadení voľných pracovných miest uchádzačmi, ktorí v ňom boli zapísaní, a o nezamestnaní žalobcu - Návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Dokumenty, ktoré predložil pán Suvikas v prílohách A 14 až A 16 žaloby, sú vylúčené zo spisu vo veci.

2.    Rozhodnutie orgánu oprávneného na uzavretie zmluvy z 20. februára 2006 o nezapísaní pána Suvikasa na zoznam najlepších uchádzačov na základe výsledkov výberu dočasných zamestnancov Rada/B/024 sa zrušuje.

3.    Rada Európskej únie je povinná zaplatiť pánovi Suvikasovi sumu 20 000 eur ako náhradu majetkovej ujmy, ktorú utrpel.

4.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

5.    Rada Európskej únie je povinná nahradiť trovy konania.

____________