Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (Пленум) от 24 юни 2008 г. - Andres/ЕЦБ

(Дело F-15/05)1

(Публична служба - Персонал на ЕЦБ - Заплата - Допитване до комитета по персонала на ЕЦБ - Метод за изчисляване на годишната индексация на заплатите - Изпълнение на решение на общностния съд - Обратна сила)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Carlos Andres и др. (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: G. Vandersanden и L. Levi, avocats)

Ответник: Европейска централна банка (представители: г-жа C. Zilioli и г-н. K. Sugar, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет на делото

От една страна, отмяна на извлеченията от платежните ведомости с възнагражденията на жалбоподателите за месец юли 2004 г. в частта, в която се съдържа увеличение на заплатата, определено чрез прилагане на метод за годишна индексация на заплатите, за който се твърди, че е незаконен и в частта, в която увеличението не се изплаща с обратна сила за 2001 г., 2002 г. и 2003 г., както и, от друга страна, искане за присъждане на обезщетение за вреди.

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 132, 28.05.2005 г., стp.32 (делото първоначално е образувано в Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер T-131/05 и е препратено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с Определение от 15.12.2005 г.)