Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (täiskogu) 24. juuni 2008. aasta otsus - Andres versus EKP

(Kohtuasi F-15/05)1

(Avalik teenistus - EKP töötajad - Töötasu - EKP personalikomiteega konsulteerimine - Töötasude iga-aastase korrigeerimise arvutamise meetod - Ühenduse kohtu otsuse täitmine - Tagasiulatuv jõud)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carlos Andres jt (Frankfurt Maini ääres, Saksamaa) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja L. Levi)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: C. Zilioli ja K. Sugar, keda abistab advokaat B. Wägenbaur)

Kohtuasja ese

Esiteks hagejate 2004. aasta juuli palgateatiste tühistamine osas, milles need sisaldavad palgatõusu, mis on kindlaks määratud väidetavalt õigusvastast töötasude iga-aastase korrigeerimise meetodit kohaldades ning et seda tõusu ei kohaldata tagasiulatuvalt aastatele 2001, 2002 ja 2003 ning teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 132, 28.5.2005, lk 32 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-131/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).