Language of document :

Civildienesta tiesas (plēnums) 2008. gada 24. jūnija spriedums - Andres/BCE

(lieta F-15/05) 1

Civildienests - ECB darbinieki - Atalgojums - Apspriešanās ar ECB Personāla komiteju - Atalgojuma ikgadējās koriģēšanas aprēķina metode - Kopienu tiesas sprieduma izpilde - Atpakaļejošs spēks

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Carlos Andres u.c., Frankfurte pie Mainas (Vācija) (pārstāvji - G. Vandersanden un L. Levi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji - C. Zilioli un M. K. Sugar, pārstāvji, kuriem palīdz B. Wägenbaur, avocat)

Priekšmets

Pirmkārt, prasītāju algas lapu par 2004. gada jūliju atcelšana tiktāl, ciktāl tajās ir paredzēta algu palielināšana, piemērojot iespējami nelikumīgo atalgojuma ikgadējās koriģēšanas metodi, un ciktāl šai palielināšanai nav atpakaļejošs spēks attiecībā uz 2001., 2002. un 2003. gadu, kā arī, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 132, 28.05.2005., 32. lpp. (lieta sākotnēji tika reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-131/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu)