Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (voltallige zitting) van 24 juni 2008 - Andres / ECB

(Zaak F-15/05)1

(Openbare dienst - Personeel van de ECB - Bezoldiging - Raadpleging van personeelscomité van de ECB - Methode voor berekening van jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen - Uitvoering van arrest van gemeenschapsrechter - Retroactiviteit)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Carlos Andres e.a. (Frankfurt-am-Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: G. Vandersanden en L. Levi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: C. Zilioli en K. Sugar, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van verzoekers' salarisafrekeningen van de maand juli 2004, voor zover daarin een salarisverhoging is opgenomen die is vastgesteld krachtens een methode voor de jaarlijkse aanpassing van de salarissen die onwettig zou zijn en deze verhoging niet met terugwerkende kracht voor de jaren 2001, 2002 en 2003 geldt alsmede, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 132 van 28.05.2005, blz. 32 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-131/05 en bij beschikking van 15.12.2005 verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).