Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pełny skład) z dnia 24 czerwca 2008°r. - Andres przeciwko EBC

(Sprawa F-15/05) 1

(Służba publiczna - Pracownicy EBC - Wynagrodzenie - Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego EBC - Metoda corocznej waloryzacji wynagrodzeń - Wykonanie wyroku sądu wspólnotowego - Moc wsteczna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlos Andres i in. (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: G. Vandersanden i L. Levi, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: C. Zilioli i K. Sugar, pełnomocnicy, wspierani przez B. Wägenbaur, adwokat)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia skarżących z lipca 2004°r. w zakresie w jakim zawierają one podwyżkę wynagrodzenia ustaloną na podstawie metody corocznej waloryzacji wynagrodzeń, która w przekonaniu skarżącej jest niezgodna z prawem i w zakresie w jakim nie mają one zastosowania wstecz w odniesieniu do roku 2001, 2002 i 2003 i po drugie, żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron poniesie swoje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 132 z 28.5.2005, s. 32 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem T-131/05, a następnie przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z 15.12.2005).