Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (plénum) z 24. júna 2008 - Andres/ECB

(vec F-15/05)1

(Verejná služba - Zamestnanci ECB - Odmena - Prerokovanie s výborom zamestnancov ECB - Spôsob výpočtu ročnej úpravy odmien - Výkon rozsudku súdu Spoločenstva - Retroaktivita)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Carlos Andres a i. (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: C. Zilioli a K. Sugar, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie výplatných listín žalobcov za mesiac júl 2004 v rozsahu, v akom obsahujú zvýšenie platu stanovenom podľa údajne nezákonnej ročnej úpravy odmien a že sa toto zvýšenie retroaktívne nevzťahuje na roky 2001, 2002 a 2003, ako aj na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 132, 28.5.2005, s. 32 (najskôr zapísaná pod číslom T-131/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).