Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 юли 2008 г. - Pouzol/Сметна палата на Европейските общности

(Дело F-28/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Прехвърляне на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Общностите - Потвърдителни решения - Недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Michel Pouzol (Combaillaux, Франция) (представители: адв. D. Grisay, адв. I. Andoulsi и адв. D. Piccininno, avocats)

Ответник: Сметна палата на Европейските общности (представители: г-н T. Kennedy, г-н J.-M. Stenier и г-н G. Corstens)

Предмет

Отмяна на решението на Сметната палата на Европейските общности от 29 ноември 2007 г., както и на предложенията, направени от нея на жалбоподателя на 10 май 2007 г. относно прехвърлянето на пенсионните права, придобити във Франция - Искане на обезщетение за вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Осъжда г-н Pouzol да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 116, 9.5.2008 г., стр. 35.