Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 lipca 2008 r. - Pouzol przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-28/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury - Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby we Wspólnotach - Decyzje potwierdzające - Niedopuszczalność)

Język postępowania:francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel Pouzol (Combaillaux, Francja) (przedstawiciele: D. Grisay, I. Andoulsi, i D. Piccininno, adwokaci)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z 29 listopada 2007 r. jak i propozycji przezeń złożonych powodowi 10 maja 2007 r. a dotyczących przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych we Francji - Wniosek o odszkodowanie

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

M. Pouzol zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 116 z 9.05.2008 r. s 35.