Language of document :

Определение на председателя на Съда на публичната служба от 3 юли 2008 г. - Plasa/Комисия

(Дело F-52/08 R)

(Публична служба - Обезпечително производство - Молба за спиране на изпълнението на решение за преназначаване - Неотложност - Липса)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Wolfgang Plasa (Алжир, Алжир) (представител: адв. Vandersanden, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на решението от 8 май 2008 г., с което Комисията на Европейските общности преназначава жалбоподателя в Брюксел (Белгия), считано от 1 август 2008 г.

Диспозитив

1)    Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)    Не се произнася по съдебните разноски.

____________