Language of document :

Postanowienie prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 3 lipca 2008°r. - Plasa przeciwko Komisji

(Sprawa F-52/08 R)

(Służba publiczna - Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego - Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji o przeniesieniu - Pilny charakter - Brak)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Wolfgang Plasa (Algier, Algieria) (przedstawiciel: G. Vandersanden, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji z dnia 8 maja 2008°r., na mocy której Komisja Wspólnot Europejskich od dnia 1 sierpnia 2008°r. przenosi skarżącego do Brukseli (Belgia).

Sentencja postanowienia

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

____________

1 -