Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 10 lipca 2008°r. - Cathy Sapara przeciwko Eurojust

(Sprawa F-61/06)1

(Służba publiczna - Członkowie personelu tymczasowego - Zatrudnienie - Okres próbny - Przedłużenie okresu próbnego - Zakończenie umowy o pracę z upływem okresu próbnego - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do obrony - Oczywisty błąd w ocenie - Nękanie psychiczne)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Cathy Sapara (Haga, Niderlandy) (przedstawiciele: G. Vandersanden i C. Ronzi, adwokaci)

Strona pozwana: Eurojust (przedstawiciel: L. Defalque, adwokat)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Eurojust z dnia 6 lipca 2005°r. w sprawie zakończenia umowy ze skarżącą jako pracownikiem tymczasowym na koniec okresu próbnego i po drugie żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron poniesie swoje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 165 z 15.7.2006, s 35.