Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 24 юни 2008 г. - Islamaj/Комисия

(Дело F-84/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Бивши срочно наети служители, чиито заплати се плащат от бюджетните кредити, предвидени за научни изследвания - Повишаване - Отнемане на точки от "натрупания актив" - Преминаване на длъжностно лице от част "Научни изследвания" към част "Дейност" по общия бюджет)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Agim Islamaj (Гримберген, Белгия) (представители: G. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и L. Lozano Palacios, впоследствие C. Berardis-Kayser и K. Herrmann)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията да отнеме 38,5 точки от натрупания от жалбоподателя актив като срочно нает служител - Искане да се обяви за незаконосъобразен член 2 от решението на Комисията относно процедурата за повишаване на длъжностните лица, чиито заплати се плащат от бюджетните кредити от общия бюджет, предвидени за научни изследвания

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Islamaj понася две трети от направените от него съдебни разноски.

Комисията на Европейските общности понася освен направените от нея съдебни разноски и една трета от съдебните разноски, направени от г-н Islamaj.

____________

1 - ОВ C 235, 6.10.2007 г., стр. 33.