Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 24 czerwca 2008°r. - Islamaj przeciwko Komisji

(Sprawa F-84/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Byli członkowie personelu tymczasowego wynagradzani ze środków przeznaczonych na badania - Awans - Uchylenie punktów z dorobku punktowego - Zmiana wynagradzania urzędnika z części budżetu ogólnego przeznaczonej na badania na część przeznaczoną na funkcjonowanie instytucji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Agim Islamaj, (Grimbergen, Belgia) (przedstawiciele: G. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i L. Lozano Palacios, następnie C. Berardis-Kayser i K. Herrmann, w charakterze pełnomocników)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o anulowaniu 38,5 punktów z dorobku punktowego skarżącego, które skarżący uzbierał w okresie wykonywania pracy w charakterze członka personelu tymczasowego - Stwierdzenie niezgodności z prawem art. 2 decyzji Komisji dotyczącej postępowania w sprawie awansu urzędników wynagradzanych z pozycji budżetu ogólnego "Badania".

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

A. Islamaj poniesie dwie trzecie kosztów postępowania.

Komisja Wspólnot Europejskich poza kosztami własnymi poniesie jedną trzecią kosztów poniesionych przez A. Islamaja.

____________

1 - Dz.U. C 235 z 6.10.2007, s. 33.