Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 4 септември 2008 г. - Lafili/Комисия

(Дело F-22/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Влизане в сила на Регламент (ЕИО, Евратом) № 723/2004 - Членове 44 и 46 от Правилника - Член 7 от Приложение XIII към Правилника - Повишение - Класиране - Коефициент)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Paul Lafili (Genk, Белгия) (представители: G. Vandersanden и L. Levi, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall, H. Kraemer и г-жа K. Herrmann)

Предмет

Отмяна на решението за класиране на жалбоподателя в степен AD 13, стъпка 5, съдържащо се в нота на DG ADMIN (Генерална дирекция "Администрация") от 11 май 2006 г. и във фиша за заплата за месец юни 2006 г., и в последващите фишове за заплата, тъй като това решение нарушава член 44 и член 46 от Правилника за длъжностните лица и член 7 от приложение XIII към него

Диспозитив

Отменя решението от 11 май 2006 г. на началника на отдела A 6 "Структура на кариерата, оценяване и повишение" на генерална дирекция "Персонал и администрация" на Комисията на Европейските общности.

M. Lafili понася половината от направените от него съдебни разноски.

Комисията на Европейските общности понася направените от нея съдебни разноски и половината от съдебните разноски, направени от г-н Lafili.

____________

1 - ОВ C 95, 28.04.2007 г., стр. 59.