Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 4. září 2008 - Lafili v. Komise

(Věc F-22/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Vstup nařízení (EHS, Euratom) č. 723/2004 v platnost - Články 44 a 46 služebního řádu - Článek 7 přílohy XIII služebního řádu - Povýšení - Zařazení - Koeficient násobení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Paul Lafili (Genk, Belgie) (zástupci: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall, H. Kraemer a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí o zařazení žalobce do platové třídy AD 13, platového stupně 5, obsaženého ve zprávě GŘ ADMIN ze dne 11. května 2006 a ve výplatní listině za červen 2006 a v následujících výplatních listinách, jelikož toto rozhodnutí porušuje zejména články 44 a 46 služebního řádu úředníků, jakož i článek 7 přílohy XIII tohoto služebního řádu

Výrok rozsudku

Rozhodnutí vedoucího oddělení A 6 "Struktura pracovních míst, hodnocení a služební postup" generálního ředitelství "Personál a administrativa" Komise Evropských společenství ze dne 11. května 2006 se zrušuje.

P. Lafili ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení a polovinu nákladů řízení P. Lafiliho.

____________

1 - Úř. věst. C 95, 28.4.2007, s. 59.