Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 4. septembri 2008. aasta otsus - Lafili versus komisjon

(Kohtuasi F-22/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Määruse (EMÜ, Euratom) nr 723/2004 jõustumine - Personalieeskirjade artiklid 44 ja 46 - Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 7 - Edutamine - Palgaastmele ja -järku määramine - Korrutustegur)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paul Lafili (Genk, Belgia) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja L. Levi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: J. Currall, H. Kraemer ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada personali ja halduse peadirektoraadi 11. mai 2006. aasta kirjas ja 2006. aasta juuni ja järgnevates palgateatistes sisalduv otsus määrata hageja palgaastmele AD 13 järku 5, osas, milles see otsus eirab eelkõige personalieeskirjade artikleid 44 ja 46 ning nende eeskirjade XIII lisa artiklit 7

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni personali ja halduse peadirektoraadi üksuse A 6 "Teenistuskäik, hindamine ja edutamine" juhataja 11. mai 2006. aasta otsus.

P. Lafili kannab poole oma kohtukuludest.

Mõista pool P. Lafili kohtukuludest välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 95, 28.4.2007, lk 59.