Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 4 september 2008 - Lafili / Commissie

(Zaak F-22/07)1

[Openbare dienst - Ambtenaren - Inwerkingtreding van verordening (EEG, Euratom) nr. 723/2004 - Artikelen 44 en 46 van het Statuut - Artikel 7 van bijlage XIII bij Statuut - Bevordering - Indeling - Vermenigvuldigingsfactor]

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Paul Lafili (Genk, België) (vertegenwoordigers: G. Vandersanden en L. Levi, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall, H. Kraemer en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker in te delen in de rang AD 13, salaristrap 5, vervat in een nota van het DG ADMIN van 11 mei 2006, in de salarisafrekening van juni 2006 en in de latere salarisafrekeningen, op grond dat dit besluit met name in strijd is met de artikelen 44 en 46 van het Ambtenarenstatuut en met artikel 7 van bijlage XIII bij dat Statuut

Dictum

Het besluit van het hoofd van de eenheid A 6 "Loopbaanstructuur, beoordeling en bevordering" van het directoraat-generaal "Personeelszaken en administratie" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 mei 2006, wordt nietig verklaard.

Lafili zal de helft van zijn eigen kosten dragen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal haar eigen kosten dragen alsmede de helft van de kosten van Lafili.

____________

1 - PB C 95 van 28.4.2007, blz. 59.