Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 4 września 2008 r. - Lafili przeciwko Komisji

(Sprawa F-22/07)1

Służba publiczna - Urzędnicy - Wejście w życie rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 723/2004 - Artykuł 44 i 46 regulaminu pracowniczego - Artykuł 7 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Awans - Zaszeregowanie - Mnożnik

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paul Lafili (Genk, Belgia) (przedstawiciele: G. Vandersanden i L. Levi, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall, H. Kraemer i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zaszeregowania skarżącego do grupy AD 13, stopień 5 zawartej w piśmie DG AMIN z dnia 11 maja 2006 r. oraz w informacji o wynagrodzeniu za czerwiec 2006 r. i w następnych informacjach o wynagrodzeniu, w zakresie w jakim ww. decyzja narusza w szczególności art. 44 i 46 regulaminu pracowniczego a także art. 7 załącznika XIII do tego regulaminu.

Sentencja wyroku

Decyzja szefa działu "Struktura zatrudnienia, ocena i awans" dyrekcji generalnej "Personel i administracja" Komisji Europejskiej Wspólnot Europejskich z dnia 11 maja 2006 r. jest nieważna

P. Lafili pokrywa połowę własnych kosztów.

Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa koszty własne i połowę kosztów poniesionych przez P. Lafiliego.

____________

1 - Dz.U. C 95 z 28.4.2007, s. 59