Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 4. septembra 2008 - Lafili/Komisia

(vec F-22/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Nadobudnutie účinnosti nariadenia (EHS, Euratom) č. 723/2004 - Články 44 a 46 Služobného poriadku - Článok 7 prílohy XIII Služobného poriadku - Povýšenie - Zaradenie do platovej triedy - Koeficient násobenia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Paul Lafili (Genk, Belgicko) (v zastúpení: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall, H. Kraemer a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia o zaradení žalobcu do platovej triedy AD 13, platového stupňa 5, nachádzajúceho sa v správe GR ADMIN z 11. mája 2006 a na výplatnej listine za jún 2006 a na nasledujúcich výplatných listinách v rozsahu, v akom toto rozhodnutie porušuje najmä články 44 a 46 Služobného poriadku úradníkov a článok 7 prílohy XIII

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie vedúceho sekcie A 6 "Štruktúra služobných postupov, hodnotenie a povýšenie" generálneho riaditeľstva "Zamestnanci a Správa" Komisie Európskych spoločenstiev z 11. mája 2006 sa zrušuje.

2.    Pán Lafili znáša polovicu svojich vlastných trov konania.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a polovicu trov konania, ktoré vznikli pánovi Lafili.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 95, 28.4.2007, s. 59.