Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (3-ти състав) от 8 октомври 2008 г.

Barbin/Парламент

(Дело F-44/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура за присъждане на точките за заслуги в Европейския парламент - Незаконосъобразност на указанията, които уреждат тази процедура - Съпоставяне на заслугите)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Florence Barbin (Люксембург, Люксембург) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: A. Lukošiūtė и R. Ignătescu , впоследствие C. Burgos, A. Lukošiūtė и R. Ignătescu)

Предмет на делото

От една страна, отмяна на Решение от 16 октомври 2006 г., с което в рамките на процедурата за повишаване за 2005 г. на жалбоподателя се присъжда една точка за заслуги, и от друга страна, обявяване на точка I.2 буква в) от "Мерки за прилагане, свързани с присъждането на точки за заслуги и с повишаването" на Европейския парламент от 10 май 2006 г. за незаконосъобразна.

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 155, 7.7.2007 г., стр. 45.