Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 8 oktober 2008 - Barbin / Parlement

(Zaak F-44/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Procedure voor toekenning van meritepunten bij het Europees Parlement - Onwettigheid van voor die procedure geldende voorschriften - Vergelijking van verdiensten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: A. Lukošiūtė en R. Ignătescu, vervolgens C. Burgos, A. Lukošiūtė en R. Ignătescu, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van 16 oktober 2006 om verzoekster in het kader van het bevorderingsjaar 2005 één meritepunt toe te kennen en, anderzijds, vaststelling van onwettigheid van punt I.2, sub c, van de "Uitvoeringsmaatregelen voor de toekenning van meritepunten en de bevordering" van het Europees Parlement van 10 mei 2006

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 155 van 07.07.2007, blz. 45.