Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 8 października 2008 r. - Barbin przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-44/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w przedmiocie przyznawania punktów za zasługi w Parlamencie Europejskim - Niezgodność z prawem wytycznych odnoszących się do tego postępowania -Analiza porównawcza zasług)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Florence Barbin (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Lukošiūtė i R. Ignătescu, następnie C. Burgos, A. Lukošiūtė i R. Ignătescu, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Z jednej strony stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 października 2006 r. o przyznaniu skarżącej jednego punktu za wyniki w pracy w ramach postępowania w przedmiocie awansów za rok 2005 a z drugiej stwierdzenie niezgodności z prawem pkt I.2 lit. c) "Wytycznych dotyczących postępowania w przedmiocie przyznawania punktów za zasługi i awansów" wydanych przez Parlament Europejski w dniu 10 maja 2006 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 155 z 7.7.2007, s. 45.