Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 22 oktober 2008 - Tzirani / Commissie

(Zaak F-46/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanwerving - Aanstelling in rang - Bevordering - Ambt van directeur - Afwijzing van sollicitatie - Uitvoering van een arrest houdende nietigverklaring van een aanstellingsbesluit - Ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marie Tzirani (Brussel, België) (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en V. Joris, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 augustus 2006 om D. J. aan te stellen in het ambt van directeur van het directoraat B "Statuut: beleid, beheer en advies" van het directoraat-generaal (DG) "Personeelszaken en administratie" en, dientengevolge, om verzoeksters sollicitatie naar dat ambt af te wijzen en, anderzijds, veroordeling van de Commissie tot betaling van een vergoeding voor de materiële en immateriële schade die verzoekster zou hebben geleden

Dictum

Het besluit houdende afwijzing van de sollicitatie van Tzirani naar het ambt van directeur van het directoraat B "Statuut: beleid, beheer en advies" van het directoraat-generaal (DG) "Personeelszaken en administratie" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, wordt nietig verklaard.

Het besluit om D. J. aan te stellen in het ambt van directeur van het directoraat B "Statuut: beleid, beheer en advies" van het directoraat-generaal (DG) "Personeelszaken en administratie" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 augustus 2006, wordt nietigverklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt veroordeeld tot betaling aan Tzirani van een schadevergoeding van 10 000 EUR.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal haar eigen kosten dragen alsmede die van Tzirani.

____________

1 - PB C 170 van 21.7.2007, blz. 42.