Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 22 października 2008 r. - Tzirani przeciwko Komisji

(Sprawa F-46/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie - Powołanie na stanowisko - Awans - Stanowisko dyrektora - Odrzucenie kandydatury - Wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność decyzji o powołaniu - Dopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marie Tzirani (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i V. Joris, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Z jednej strony stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Komisję Wspólnot Europejskich w dniu 30 sierpnia 2006 r. o powołaniu D.J. na stanowisko dyrektora w Dyrekcji B "Regulamin pracowniczy: polityka, zarządzanie i doradztwo" Dyrekcji Generalnej "Personel i administracja", a tym samym o odrzuceniu kandydatury skarżącej na to stanowisko, a z drugiej zasądzenie od Komisji odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę, które skarżąca miała ponieść.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji o odrzuceniu kandydatury M. Tzirani na stanowisko dyrektora w Dyrekcji B "Regulamin pracowniczy: polityka, zarządzanie i doradztwo" Dyrekcji Generalnej "Personel i administracja" Komisji Wspólnot Europejskich.

Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 30 sierpnia 2006 r. o powołaniu D.J. na stanowisko dyrektora w Dyrekcji B "Regulamin pracowniczy: polityka, zarządzanie i doradztwo" Dyrekcji Generalnej "Personel i administracja" Komisji Wspólnot Europejskich.

Komisja Wspólnot Europejskich zapłaci M. Tzirani kwotę 10000 € tytułem zadośćuczynienia.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez M. Tzirani.

____________

1 - Dz.U. C 170 z 21.7.2007, s 42.