Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 22. októbra 2008 - Tzirani/Komisia

(vec F-46/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Prijímanie - Vymenovanie do platovej triedy - Povýšenie - Miesto riaditeľa - Zamietnutie kandidatúry - Výkon rozsudku, ktorým sa zrušilo rozhodnutie o vymenovaní - Prípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marie Tzirani (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a V. Joris, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie Európskych spoločenstiev z 30. augusta 2006 o opätovnom vymenovaní pána D. J. na miesto riaditeľa riaditeľstva B "Služobný poriadok: politika, riadenie a poradenstvo" generálneho riaditeľstva (GR) "Personál a administratíva" a zamietnutie jeho kandidatúry na toto miesto, na druhej strane zaviazanie Komisie na vyplatenie náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy údajne utrpenej žalobkyňou

Výrok rozsudku

Rozhodnutie o zamietnutie kandidatúry pani Tzirani na miesto riaditeľa riaditeľstva B "Služobný poriadok: politika, riadenie a poradenstvo" generálneho riaditeľstva (GR) "Personál a administratíva" Komisie Európskych spoločenstiev sa zrušuje.

Rozhodnutie o vymenovaní pána D. J. na miesto riaditeľa riaditeľstva B "Služobný poriadok: politika, riadenie a poradenstvo" generálneho riaditeľstva (GR) "Personál a administratíva" Komisie Európskych spoločenstiev z 30. augusta 2006 sa zrušuje.

Komisia Európskych spoločenstiev sa zaväzuje vyplatiť pani Tzirani náhradu škody vo výške 10 000 eur.

V ostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

Komisia Európskych spoločenstiev znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené pani Tzirani.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 170, 21.7.2007, s. 42.