Language of document :

Решение на Съда на публичната служба от 8 октомври 2008 г. - Barbin/Парламент

(Дело F-81/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура за повишаване за 2006 година - Съпоставяне на заслугите)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Florence Barbin (Люксембург, Люксембург) (представители: адв. S. Orlandi, адв.A. Coolen, адв.J.-N. Louis и адв. É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: A. Lukošiūtė и R. Ignătescu, впоследствие C. Burgos, A. Lukošiūtė и R. Ignătescu)

Предмет

Отмяна на решението на Европейския парламент да не повиши жалбоподателката в степен AD 12 в процедурата за повишаване за 2006 година.

Диспозитив

Отменя решението на Европейския парламент от 20 ноември 2006 година да не повиши г-жа Barbin в процедурата за повишаване за 2006 година.

Осъжда Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 247, 20.10.2007 г., стр.43