Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 października 2008 r. - Barbin przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-81/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2006 r. - Porównanie zasług)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Florence Barbin (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen i E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Lukošiūtė i R. Ignătescu, pełnomocnicy, następnie C. Burgos, A. Lukošiūtė i R. Ignătescu, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r.

Sentencja wyroku

Decyzja Parlamentu o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r. jest nieważna

Parlament Europejski zostaje obciążony kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C247 z 20.10.2007.