Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 8. októbra 2008 - Barbin/Parlament

(vec F-81/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2006 - Porovnávacie hodnotenie zásluh)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Florence Barbin (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: A. Lukošiūtė a R. Ignătescu, splnomocnení zástupcovia, neskôr C. Burgos, A. Lukošiūtė a R. Ignătescu, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu o nepovýšení žalobkyne do platovej triedy AD 12 v rámci povyšovania za rok 2006

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2006 o nepovýšení pani Barbin v rámci povyšovania za rok 2006 sa zrušuje.

2.    Európsky parlament je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 247, 20.10.2007, s. 43.