Language of document :

Жалба, подадена на 13 октомври 2008 г. - Wenig/Комисия

(Дело F-80/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint-Pierre, Белгия) (представители: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията да отстрани жалбоподателя от длъжност и да разпореди удръжка в размер на 1000 евро месечно от неговото възнаграждение.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Комисията от 18 септември 2008 г. да отстрани жалбоподателя и да разпореди удръжка в размер на 1000 евро месечно от неговото възнаграждение на основание член 23 и член 24 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица на Европейските общности;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________