Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 października 2008 r. - Wenig przeciwko Komisji

(Sprawa F-80/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint-Pierre, Belgia) (przedstawiciele: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie zawieszenia skarżącego i nakazu potrącenia 1000 EUR miesięcznie z jego wynagrodzenia.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zawieszenia skarżącego i nakazu potrącenia 1000 EUR miesięcznie z jego wynagrodzenia na podstawie art. 23 i 24 załącznika IX Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________