Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 24 października 2008 r. - Klug przeciwko EMEA

(Sprawa F-59/08)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 223 z 30.8.2008, s. 62.