Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 4 септември 2008 г. -Dragoman/Комисия

(Дело F-147/06)1

(Публична служба - Общ конкурс - Недопускане до устния изпит)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Adriana Dragoman (Брюксел, Белгия) (представители: адв. S. Mihailescu, впоследствие адв. G.-F. Dinulescu)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: K. Herrmann и M. Velardo)

Предмет

Отмяна на решението на конкурсната комисия на общия конкурс EPSO/AD/44/06 CJ за съставяне на резервен списък за набиране на юристи-лингвисти с румънски език, с което дава оценка 18/40 на писмения изпит б) на жалбоподателката и отказва да допусне същата до устния изпит за горепосочения конкурс.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 42, 24.02. 2007 г., стр.48.