Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 4 september 2008 - Dragoman / Commissie

(Zaak F-147/06)1

(Ambtenaren - Vergelijkend onderzoek - Niet-toelating tot mondeling examen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Adriana Dragoman (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Mihailescu, vervolgens G.-F. Dinulescu, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: K. Herrmann en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/44/06 CJ met het oog op de vorming van een aanwervingreserve van Roemeense juristen-linguïsten, om verzoekster voor het schriftelijk examen b) het cijfer 18/40 te geven en haar niet toe te laten tot het mondeling examen van dat vergelijkend onderzoek

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 42 van 24.2.2007, blz. 48.