Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 4 września 2008 r. - Dragoman przeciwko Komisji

(Sprawa F-147/06)1

(Służba publiczna - Konkurs otwarty - Niedopuszczenie do egzaminu ustnego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Adriana Dragoman (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Mihailescu, następnie G.-F. Dinulescu, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich przedstawiciele: K. Herrmann i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej w konkursie otwartym EPSO/AD/44/06 CJ służącym utworzeniu listy rezerwowej prawników lingwistów języka rumuńskiego o przyznaniu skarżącej oceny 18/40 z egzaminu pisemnego część b) i o niedopuszczeniu skarżącej do egzaminu ustnego w ramach tego konkursu

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 42 z 24.02.2007, s. 48.