Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 4. septembra 2008 - Dragoman/Komisia

(vec F-147/06)1

(Verejná služba - Verejné výberové konanie - Nepripustenie na ústnu skúšku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Adriana Dragoman (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Mihailescu, neskôr G.-F. Dinulescu, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: K. Herrmann a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia poroty verejného výberového konania EPSO/AD/44/06 CJ, ktoré sa týka vyhotovenia rezervného zoznamu právnikov linguistov rumunského jazyka a ktorým sa žalobkyni priznáva známka 18/40 na písomnej skúške b), pričom sa žalobkyňa nepripúšťa na ústnu skúšku uvedeného výberového konania

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 42, 24.2.2007, s. 48.