Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 септември 2008 г. - Spee/Europol

(Дело F-121/06)1

(Публична служба - Служители на Европол - Заплата - Член 28 и член 29 от Правилника на служителите на Европол - Стъпки, предоставени въз основа на оценяване - Обратно действие на приложимите норми - Метод за изчисление)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: David Spee (Rijswijk, Нидерландия) (представител: D. C. Coppens, avocat)

Ответник: Европейската полицейска служба (Европол) (представители: Urban и D. Neumann, впоследствие - D. Neumann и D. El Khoury, подпомагани от B. Wägenbaur и R. van der Hout, avocats)

Предмет

Отмяна на Решение на Европол от 5 юли 2006 г., с което на жалбоподателя се предоставя само една от двете предвидени в член 29 от Правилника за служителите на Европол стъпки.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

2)    Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 326 от 30.12.2006 г.